Survey Translations

En Español

Para la Encuesta #2 ¡haga clic aquí!

在普通话中

第二次调查点击这里

Bằng tiếng việt

Đối với Khảo sát số 2 bằng bấm vào đây!

한국어로

설문 조사 # 2 을 보시려면 여기를 클릭 하십시오!

на русском

Для анкеты № 2 на русском языке, нажмите здесь!

Contact

747 Market Street

Tacoma, WA 98402

​​Tel: 253-591-5213

TTY or ASCII: 800-833-6388

VCO: 800-833-6386

STS: 877-833-6341​

View the City of Tacoma's Disclaimer, Privacy Policy, and ADA Policy

© 2019 City of Tacoma